ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายกิจผจญ แมตเมืองโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่เกษียณอายุ 
2นางกฤษณา กาญจนสุระกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่เกษียณอายุ 
3นางนภาพร พินิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่เกษียณอายุ 
4นายบุญโญ ประมวลทรัพย์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่เกษียณอายุ 
5นายวุฒิชัย โรงคำโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่เกษียณอายุ 
6นางสาวพรทิพย์ บุญรุ่งโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่เกษียณอายุ 
7นางผ่องพรรณ เหล่ารัดเดชาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่เกษียณอายุ 
8นางสาวประเทืองพรรณ ธรรมสานุกุลโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่เกษียณอายุ 
9นางสาวอรวรรณ หอมขจรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่เกษียณอายุ 
10นางพรรษา ประมวลทรัพย์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่เกษียณอายุ 
11นายมีนา จำรัสโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่เกษียณอายุ 
12นางสุมาลี กัวตระกูลโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่เกษียณอายุ 
13นายสมชาย ครุฑพงษ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่เกษียณอายุ